2021 metų veiklos ataskaita

2021 metų veiklos ataskaita

Asociacija „Žmogaus teisių organizacijų koalicija“

2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

2022 07 21

1. Asociacijos nariai 

Asociaciją „Žmogaus teisių organizacijų koalicija“ (toliau – Asociacija, ŽTOK) įregistruota 2017 m. gruodžio mėn. 28 d. sudaro progresyvių, konstitucinius žmogaus teisių apsaugos standartus taikančių organizacijų koalicija, suburta 2011 m. Koalicijai priklauso:

1. Diversity Development Gropu (DDG),

2. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė (LŽB),

3. Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC),

4. Lygių galimybių plėtros centras (LGPC),

5. Nacionalinė LGBT* teisių asociacija LGL,

6 Psichikos sveikatos perspektyvos (PSP),

7. Romų visuomenės centras (RVC),

8. Tolerantiško Jaunimo Asociacija (TJA), pirmininkavimo metai.

9. Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI).

Asociacijos valdymo organai – Visuotinis narių susirinkimas ir kolegialus Asociacijos valdymo organas – Valdyba.

2. Įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai per finansinius metus 

Asociacija „Žmogaus teisių organizacijų koalicija“ (toliau – ŽTOK) yra savarankiška, savanoriška, pelno nesiekianti, nacionalinė skėtinė juridinių asmenų organizacija, vienijanti žmogaus teisių organizacijas. Pagrindinis Asociacijos tikslas yra koordinuojant savo narių veiklą įtvirtinti ir plėtoti žmogaus teises ir laisves, lygių galimybių ir nediskriminavimo principus Lietuvoje, visose gyvenimo srityse, taip pat puoselėti Asociacijos vertybes: žmogaus teises ir jų nedalomumą, nediskriminavimą ir skaidrumą.

Įstaigos veiklos tikslai pagal Įstatus yra tenkinti viešuosius interesus vykdant šią visuomenei naudingą veiklą:

 • stebėti žmogaus teisių, lygių galimybių ir nediskriminavimo principo negalios, amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, rasės, etninės priklausomybės, tautybės, religijos, tikėjimo, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, ir kitais pagrindais įgyvendinimą Lietuvoje;
 • viešinti žmogaus teisių pažeidimus, atkreipti valstybės institucijų bei visuomenės dėmesį į socialiai pažeidžiamų asmenų teises ir galimus jų pažeidimo atvejus;
 • siekti, kad valstybės institucijos prisiimtų atsakomybę už žmogaus teisių pažeidimus ir kiekvienas konkretus žmogaus teisių pažeidimas sulauktų teisėto vertinimo.

Įstaigos veiklos kryptys ir veiklos planai ateinantiems metams:

3. Įstaigos darbuotojai 

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio 2021 m. gruodžio 31 dieną nepilnu darbo krūviu dirbo 5 darbuotojai.

4. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis

5. Įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas per finansinius metus

2021 metais neįsigijo jokio ilgalaikio turto. 2021 metais neperleido jokio ilgalaikio turto.

6. Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui

7. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms

8. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms

Asociacijos „Žmogaus teisių organizacijų koalicija“ valdybos pirmininkei 2021 metais buvo išmokėta 0 EUR darbo užmokesčio, įskaitant visus mokesčius.

9. Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms

Tokių išmokų 2021 metais nebuvo.

10. Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims

Tokių išmokų 2021 metais nebuvo.

11. Įstaigos veikla, vykdyti projektai, įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus

2021 metais ŽTOK tęsė projekto „Prioritetas gerovės valstybėje – žmogaus teisės“ (Nr. K1-O2-IP-D-075) įgyvendinimą. Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis. Be to buvo  vykdytos veiklos priskirtinos atskiroms iniciatyvoms, kurios įgyvendintos pasitelkiant atskirų koalicijos narių žmogiškuosius ir finansinius išteklius. Ataskaitiniais metais pagrindinės ŽTOK veiklos vykdytos atsižvelgiant į tokius tikslus, kaip visuomenės informavimas apie žmogaus teisių situaciją šalyje ir pastebėtus pažeidimus, taip pat valstybės institucijų skatinimas siekti žmogaus teisių įgyvendinimo bei prisiimti atsakomybę už žmogaus teisių pažeidimus.

Veiklos kryptis – Siekis, jog valstybės institucijos visapusiškai įsitrauktų užtikrinant žmogaus teisių įgyvendinimą

Vykę darbai

ŽTOK nariai dalyvavo įvairių valstybės institucijų darbo grupėse:

 • ŽTOK buvo atstovaujama NVO taryboje
 • NVO koalicijoje
 • Vilniaus m. NVO taryboje

ŽTOK taip pat išreiškė poziciją skirtingais žmogaus teisių klausimais, inicijuojant ar prisidedant prie kreipimųsi į valstybės institucijas:

 • ŽTOK parengė JT VPPM šešėlinę ataskaitą. ataskaita suskirstyta į šešias temas(moterų teisės ir lyčių lygybė, negalia, LGBTI, migrantų ir tarptautinės apsaugos gavėjų teisės, tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teisės, vaikų ir jaunimo teisės). Joje aptariamas antrojo VPP ciklo rekomendacijų įgyvendinimas, pateikiamas situacijos kontekstas. Ataskaitoje atsispindi įvairių regioninių ir nacionalinių Lietuvos NVO indėlis. Ataskaitos pastabos kartu su valstybės atsakymais taip pat yra vertinami JT. Jos turi įtakos Lietuvos įvaizdžiui pasaulyje ir Lietuvos galimybėms būti išrinktai į JT Žmogaus teisių tarybą.
 • ŽTOK šešėlinės ataskaitos aspektai buvo papildomai pristatyti nuotolinėje išankstinėje sesijoje prieš 40-ąją VPPM darbo grupę.
 • Buvo išplatinta pozicija apie tai, jog ŽTOK palaiko Europos Sąjungos LGBTQI strategiją, bei ragina šalies institucijas įgyvendinti ją ir Lietuvoje. Ji buvo pateikta SADM (https://ztok.lt/ztok_naujienos/ztok-palaiko-europos-sajungos-lgbtqi-strategija-ragina-salies-institucijas-igyvendinti-ja-ir-lietuvoje/ )
 • Parengtas pranešimas spaudai apie nematančių savęs per vienos tautybės prizmę ir lietuviškai nekalbančių gyventojų atžvilgiu diskriminacinį ir dėl to galimai neteisingą gyventojų surašymą. Kreipimasis pateiktas Lietuvos statistikos departamentui (https://ztok.lt/ztok_naujienos/zmogaus-teisiu-ekspertai-gyventoju-surasymas-gali-pateikti-netikslius-duomenis/)
 • Atsižvelgiant į visuomenėje tvyrančias homofobines nuostatas ir vykstančias iniciatyvas ŽTOK išplatino viešą pareiškimą smerkiantį įvairius išpuolius, bei diskriminaciją dėl lytinės tapatybės, orientacijos bei privataus gyvenimo ypatumų (https://ztok.lt/ztok_naujienos/viesas-kreipimasis/).
 • Reaguojant į migracijos krizę ŽTOK išplatino raginimą užtikrini Nacionalinės žmogaus teisių institucijos nepriklausomumą. Kreipimąsi kartu pasirašė Lietuvos negalios organizacijų forumas. Jis buvo išsiųstas LR prezidentui, LR Ministrei pirmininkei, LR Seimo pirmininkei, LR Vidaus reikalų ministrei, LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkui, Seimo kontrolierių įstaigai (https://ztok.lt/ztok_naujienos/ztok-ragina-uztikrinti-nacionalines-zmogaus-teisiu-institucijos-nepriklausomuma/ ).
 • ŽTOK dalyvaudama Patyčių prevencijai skirtoje LGBT+ konferencijoje „Spalvos“, jos kontekste vykusios apskritojo stalo diskusijos metu pareiškė palaikanti siekį kovoti su patyčiomis, įskaitant patyčias dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybė. Ši pozicija buvo įtvirtinta diskusijos metu pristatytu ir dalyvių bei sprendimų priėmėjų pasirašytu memorandumu (https://ztok.lt/ztok_naujienos/ztok-isreiske-palaikyma-patyciu-prevencijai-skirtos-lgbt-konferencijos-spalvos-memorandumui/ ).
 • ŽTOK paruošė pasiūlymų projektą partnerystės įstatymo tobulinimui. Pasiūlymų projektas išsiųstas LR Seimo kanceliarijai. Pasiūlymais buvo skatinama partnerystės įstatymą patobulinti taip, kad jis geriau įgyvendintų tos pačios lyties santykiuose esančių žmonių teisių standartus bei geriau atspindėtų jų poreikius (https://ztok.lt/ztok_naujienos/ztok-kreipesi-i-seima-pateike-siulymus-partnerystes-istatymui/).
 • ŽTOK paruošė ir LR Teisingumo ministerijai rekomendacijas dėl vaikų ir jaunimo teisių švietimo srityje. Rašte pateikti 4 konkretūs pasiūlymai tokiais klausimais kaip informacijos apie šeimos ir asmeninių santykių bei modelių įvairovė, lytiškumo ugdymas, neapykantos kurstymas ir patyčios prieš etnines ir kultūrines mažumas, probleminių aspektų švietimo sistemoje įveikimas. Rekomendacijos buvo pristatytos apskritojo stalo su įvairių ministerijų bei NVO atstovais metu (https://www.facebook.com/ZTOkoalicija/posts/4017172531728391).
 • ŽTOK kreipėsi į LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos, Švietimo ir mokslo bei Žmogaus teisių komitetus su rekomendacijomis dėl tautinių mažumų teisių. Kreipimesi raginama imtis priemonių, kurios padėtų mažinti antisemitizmo apraiškas visuomenėje (https://ztok.lt/ztok_naujienos/ztok-ragina-mazinti-antisemitizma-bei-uztikrinti-kokybiska-holokausto-svietima/).
 • ŽTOK kreipėsi į Seimo komitetus, švietimo, mokslo ir sporto ministrę bei vaiko teisių kontrolierę, ragindama pasirūpinti vaikų migrantų emocine sveikata bei jų teise į švietimą už laikino sulaikymo stovyklų ribų (https://ztok.lt/ztok_naujienos/zmogaus-teisiu-gynejai-ragina-pasirupinti-migrantu-vaiku-emocine-sveikata/).
 • Žmogaus teisių organizacijų koalicija kreipėsi į sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministrus prašydama nepritarti Oviedo konvencijos papildomo protokolo priėmimui Europos Taryboje, akcentuota priverstinių ir prievartinių praktikų socialinėse globos įstaigose ir psichiatrinėse ligoninėse žala bei atkreiptas dėmesys, kad reikia imtis daugiau veiksmų, siekiant užkirsti kelią tokioms praktikoms (https://ztok.lt/ztok_naujienos/ztok-ragina-nepritarti-oviedo-konvencijos-papildomam-protokolui/ ).
 • ŽTOK išplatino viešą kreipimąsi į LR Prezidentą Gitaną Nausėdą. ŽTOK argumentuoja, kad Seimo priimtos Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pataisos pažeidžia pagrindines žmogaus teises, prieštarauja tarptautiniams Lietuvos įsipareigojimams ir gali padaryti žalą Lietuvos reputacijai bei demokratijai šalyje (https://ztok.lt/ztok_naujienos/ragina-vetuoti-istatymo-del-uzsienieciu-teisines-padeties-pataisas/).

ŽTOK organizavo ar dalyvavo apskritųjų stalų susitikimuose su sprendimų priėmėjais, kurių metu pristatė ŽT situaciją bei teikė rekomendacijas, kaip galima būtų ją sustiprinti:

 • ŽTOK, su SAM pakvietimu, organizavo hibridinį renginį, kuris buvo transliuojamas tiek SAM, tiek PSP Facebook puslapiuose, „Žmogaus teisės psichikos sveikatos srityje – kas turi keistis“. Renginio dalyviai turėjo galimybę išklausyti nacionalinių ir tarptautinių pranešėjų bei išklausyti diskusijos, kurioje sprendimų priėmėjai aptarė būdus sustiprinti žmogaus teisių užtikrinimą psichikos sveikatos srityje (https://www.facebook.com/ZTOkoalicija/posts/4204352389677070).
 • ŽTOK suorganizavo hibridinį renginį, kuris buvo transliuojamas LŽB Facebook puslapyje, „Apvaliojo stalo diskusija. Žmogaus teisių klausimai tautinių mažumų (Lietuvos žydų) srityje“. Diskusijos metu buvo aptariama, kaip galima stabdyti neapykantos nusikaltimų plitimą internetinėje erdvėje, kokie pokyčiai būtų veiksmingi švietimo srityje, diskutuojama restitucijos klausimu (https://www.facebook.com/ZTOkoalicija/posts/4137132006399109).
 • ŽTOK dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje su Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba. Tarybai pristatytos JT VPPM šešėlinės ataskaitos rekomendacijos Partnerystės tema, aptartos tos pačios lyties šeimų įtraukimas į nacionalines paramos šeimoms priemones. Taip pat kalbėta apie tokiose šeimose augančių vaikų pažeidžiamumą, kylantį dėl nepakankamo teisinio reguliavimo šioje srityje (https://www.facebook.com/ZTOkoalicija/posts/4559392214173084 ).
 • ŽTOK dalyvavo apskrito stalo diskusijoje Baltojo kaspino festivalio kontekste „Smurto prieš moteris prevencijos politikos formavimas Lietuvoje“. ŽTOK vardu sprendimų priėmėjams buvo pristatyta smurto lyties pagrindu situacija, problemos bei statistika, remiantis JT VPPM šešėline ataskaita. Taip pat buvo paminėtos ir šešėlinės ataskaitos rekomendacijos smurto lyties pagrindu mažinimui (https://www.facebook.com/ZTOkoalicija/photos/a.1258679930911012/4559424057503233/).
 • Seimo kontrolierių įstaigoje vyko gyvas Seimo kontrolierių ir NVO susitikimas dėl pasirengimo JT Žmogaus teisių tarybos vykdomos visuotinės periodinės peržiūros 40 sesijai (https://www.facebook.com/ZTOkoalicija/posts/4361774443934863 ).

Veiklos kryptis – Visuomenės sąmoningumo žmogaus teisių srityje didinimas, informavimas apie žmogaus teisių problematiką ir visuomenės narių įtraukimas į sprendimų paiešką bei įgyvendinimą

Vykę darbai

 • ŽTOK suorganizavo spaudos konferenciją, skirtą pristatyti JT VPPM šešėlinei ataskaitai, su ja susijusiems įvykiams, advokacijos veiksmams. Klausytojai turėjo galimybę susipažinti su žmogaus teisių situacija Lietuvoje 6 srityse – moterų ir lyčių lygybė, negalia, LGBTI, migrantų ir tarptautinės apsaugos gavėjų, tautinių mažumų, vaikų ir jaunimo teisės. Pristatant ataskaitas rekomendacijas geresniam teisių užtikrinimui visuomenė buvo įtraukta į sprendimų esamai situacijai paiešką (https://www.facebook.com/ZTOkoalicija/videos/1168498070319859/ ).
 • ŽTOK sugeneravo apie 50 reagavimų į aktualias grėsmes ŽT standartams šalyje ar paruošiant pranešimą spaudai, ar pateikiant ekspertinę nuomonę nacionalinėje žiniasklaidoje. Tai didina visuomenės informuotumą apie ŽT, viešajame diskurse remiami tarptautiniai žmogaus teisių standartai.

Nacionalinis žmogaus teisių forumas

Šiemet ŽTOK buvo vienu pagrindinių Nacionalinio žmogaus teisių forumo (toliau – Forumas) organizatorių.

2021 metais NŽTF buvo skirtas paminėti Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo pasirašymo (Stambulo konvencijos) 10-mečiui. Šių metų šūkis – Smurtą galime įveikti.

ŽTOK narių atstovai dalyvavo Forumo organizacinio komiteto veikloje bei aktyviai prisidėjo sudarant Forumo programą, kviečiant dalyvauti diskusijų pranešėjus, viešinant renginį, jo dalyvius, temas ir keliamą problematiką, taip pat užtikrino Forumo finansavimą, logistiką ir techninį aptarnavimą. ŽTOK nariai dalyvavo, moderavo, ar kitaip prisidėjo organizuojant Forumo diskusijas šiomis temomis:

1. Stambulo konvencija – https://youtu.be/1VwdYVH4C4Y

2. Lyties ir negalios sankirta – https://youtu.be/PKAlYN3zPJk

3. Tos pačios lyties šeimų apsauga – https://youtu.be/kOmg3Ij1Exo

4. Migrantų krizė – https://youtu.be/mzZPu40ECCk

5. Romafobija ir antisemetizmas – https://youtu.be/y4jnIAcETLg

6. Dorinis ir lytiškumo ugdymas – https://youtu.be/1p6P7g326PQ

7. Migrantų išnaudojimas – https://youtu.be/1U0QypzeuFg

Forume iš viso vyko 21 diskusija, kuriose dalyvavo 112 pranešėjų. Forume dalyvavo iš viso 1011 dalyvių. 442 iš jų forume dalyvavo gyvai, ateidami į Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką arba į viešą iš 5 regioninių teletiltų. 569 žmonės stebėjo diskusijų transliacijas nztf.lt nuotoliniu būdu. Be to, 4 diskusijos buvo transliuojamos ir lrt.lt. taip pat jo metu vyko 2 parodos, bei viena audio dokumentikos perklausa su po jos sekančia diskusija. Forumas buvo nušviestas didžiausiuose šalies naujienų portaluose, taip pat tiesiogiai iš renginio vietos transliuotoje radijo laidoje (LRT radijas).

Diskusijų įrašai pasiekiami Nacionalinio žmogaus teisių forumo Youtube kanale: https://www.youtube.com/channel/UChv1v4EiJS5rg5ZLMRGPMmQ/videos

Valdybos pirmininkė Simona Padegimaitė