2020 metų veiklos ataskaita

2020 metų veiklos ataskaita

Asociacija „Žmogaus teisių organizacijų koalicija“

2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

2021 07 19

 

1. Asociacijos nariai

Asociaciją „Žmogaus teisių organizacijų koalicija“ (toliau – Asociacija, ŽTOK) įregistruota 2017 m. gruodžio mėn. 28 d. sudaro progresyvių, konstitucinius žmogaus teisių apsaugos standartus taikančių organizacijų koalicija, suburta 2011 m. Koalicijai priklauso:

1. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė,

2. Lietuvos žmogaus teisių centras,

3. Lygių galimybių plėtros centras,

4. Nacionalinė LGBT* teisių asociacija LGL,

5. Psichikos sveikatos perspektyvos,

6. Romų visuomenės centras,

7. Tolerantiško Jaunimo Asociacija,

8. Žmogaus teisių stebėjimo institutas.

9. Diversity Development Group

Asociacijos valdymo organai – Visuotinis narių susirinkimas ir kolegialus Asociacijos valdymo organas – Valdyba.

2. Įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai per finansinius metus

Asociacija „Žmogaus teisių organizacijų koalicija“ (toliau – ŽTOK) yra savarankiška, savanoriška, pelno nesiekianti, nacionalinė skėtinė juridinių asmenų organizacija, vienijanti žmogaus teisių organizacijas. Pagrindinis Asociacijos tikslas yra koordinuojant savo narių veiklą įtvirtinti ir plėtoti žmogaus teises ir laisves,  lygių galimybių ir nediskriminavimo principus Lietuvoje, visose gyvenimo srityse, taip pat puoselėti Asociacijos vertybes: žmogaus teises ir jų nedalomumą, nediskriminavimą ir skaidrumą.

Įstaigos veiklos tikslai pagal Įstatus yra tenkinti  viešuosius  interesus  vykdant  šią visuomenei naudingą veiklą:

·  stebėti žmogaus teisių, lygių galimybių ir nediskriminavimo principo negalios, amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, rasės, etninės priklausomybės, tautybės, religijos, tikėjimo, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, ir kitais pagrindais įgyvendinimą Lietuvoje;

·  viešinti žmogaus teisių pažeidimus, atkreipti valstybės institucijų bei visuomenės dėmesį į socialiai pažeidžiamų asmenų teises ir galimus jų pažeidimo atvejus;

·  siekti, kad valstybės institucijos prisiimtų atsakomybę už žmogaus teisių pažeidimus ir kiekvienas konkretus žmogaus teisių pažeidimas sulauktų teisėto vertinimo.

Įstaigos veiklos kryptys ir veiklos planai ateinantiems metams:

3. Įstaigos darbuotojai

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio 2020 m. gruodžio 31 dieną dirbo 5 darbuotojai.

4. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis

5. Įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas per finansinius metus

2020 metais neįsigijo jokio ilgalaikio turto.

2020 metais neperleido jokio ilgalaikio turto.

6. Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui

7. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms

8. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms

Asociacijos „Žmogaus teisių organizacijų koalicija“ pirmininkui 2020 metais buvo išmokėta 0 EUR darbo užmokesčio, įskaitant visus mokesčius.

9. Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms

Tokių išmokų 2020 metais nebuvo.

10. Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims

Tokių išmokų 2020 metais nebuvo.

11. Įstaigos veikla, vykdyti projektai, įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus

2020 metais ŽTOK projektinės veiklos nevykdė – visos vykdytos veiklos priskirtinos atskiroms iniciatyvoms, kurios įgyvendintos pasitelkiant atskirų koalicijos narių žmogiškuosius ir finansinius išteklius. Ataskaitiniais metais pagrindinės ŽTOK veiklos vykdytos atsižvelgiant į tokius tikslus, kaip visuomenės informavimas apie žmogaus teisių situaciją šalyje ir pastebėtus pažeidimus, taip pat valstybės institucijų skatinimas siekti žmogaus teisių įgyvendinimo bei prisiimti atsakomybę už žmogaus teisių pažeidimus.

Siekis, jog valstybės institucijos visapusiškai įsitrauktų užtikrinant žmogaus teisių įgyvendinimą: vykę darbai

ŽTOK nariai dalyvavo įvairių valstybės institucijų darbo grupėse:

·  Darbo grupė apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimui Vilniaus mieste koordinuoti (Vilniaus miesto savivaldybės mero 2016 m. liepos 28 d. potvarkis Nr. 22-207). Valstybinė institucija, kurios veikloje dalyvaujama – Vilniaus miesto savivaldybė.

·  Darbo grupė, skirta neapykantos nusikaltimų, stebėsenai, analizei ir vertinimui (sudaryta vidaus reikalų ministro 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 1V-813). Valstybinė institucija, kurios veikloje dalyvaujama – Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija.

·  Personalinė 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų komisija (LR Finansų ministro įsakymas, 2017 m. vasario 3 d. Nr. 1K-45). Valstybinė institucija, kurios veikloje dalyvaujama – Lietuvos Respublikos Finansų ministerija.

·  Darbo grupė Vilniaus romų integracijos programos rengimui (Vilniaus miesto savivaldybės mero 2015 m. liepos 28 d. potvarkis Nr. 22-207). Valstybinė institucija, kurios veikloje dalyvaujama – Vilniaus miesto savivaldybė.

·  Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano tarpinstitucinė stebėsenos darbo grupė (Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2014 m. gegužės 8 d. Nr. A1-249). Valstybinė institucija, kurios veikloje dalyvaujama – Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

·  Nevyriausybinių organizacijų taryba (2017 m. vasario 7 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-74). Valstybinė institucija, kurios veikloje dalyvaujama – Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

·  Nuolatinė tarpinstitucinė darbo grupė, vykdanti romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015-2020 metų veiksmų plano stebėseną (2016-11-22 Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymas NR. ĮV-82). Valstybinė institucija, kurios veikloje dalyvaujama – Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

·  Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisija (Krašto apsaugos ministro 2015-07-21 įsakymas Nr. V-740). Valstybinė institucija, kurios veikloje dalyvaujama –Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija.

·  Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisija (Krašto apsaugos ministro 2015-07-21 įsakymas Nr. V-740). Valstybinė institucija, kurios veikloje dalyvaujama –Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija.

·  Vilniaus miesto NVO taryboje narys (2020 m. gruodžio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimas Nr. 1-769). Valstybinė institucija, kurios veikloje dalyvaujama – Vilniaus m. savivaldybė

Visuomenės sąmoningumo žmogaus teisių srityje didinimas, informavimas apie žmogaus teisių problematiką ir visuomenės narių įtraukimas į sprendimų paiešką bei įgyvendinimą

·  ŽTOK yra viena iš Nacionalinio žmogaus teisių forumo (toliau – Forumas) organizatorių ir dalyvių. Forumas įvyko 2020 m. gruodžio 10 d.

 

Valdybos pirmininkė

Simona Padegimaitė